MR

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

 

De MR heeft als taak personeel en ouders meer inspraak/medezeggenschap te laten krijgen in schoolaangelegenheden, daarom bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden. Op dit moment zijn de personeelsleden Bianca Kingam en Wieke Hoekstra, de ouderleden zijn Ina Post en Mariska v/d Veen. Onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR, een gemeenschappelijke MR, die de belangen behartigt van alle zestien scholen , die behoren tot onze vereniging. De GMR is aangesteld voor het bovenschools beleid, de MR voor intern beleid van de basisschool.

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De directie van basisschool Bernewird is in veel gevallen verplicht de MR om advies of instemming te vragen. Het advies van de MR moet namelijk 'van wezenlijke invloed kunnen zijn op de besluitvorming' (artikel 17 Wms). Zo is de MR, o.a. door de  GMR, geïnformeerd over het feit dat de mogelijkheid tot verdere samenwerking of zelfs een fusie met omliggende gemeenten wordt onderzocht. De MR van Bernewird heeft hier via de GMR invloed op. Ook moeten eventuele vacatures/sollicitaties of veranderingen in de formatie via de MR worden goedgekeurd. Daarnaast beoordeeld de MR jaarlijks terugkerende zaken als formatieplan, activiteitenplan, de schoolgids en de begroting. Als het nodig blijkt te zijn wordt er een overleg gepland met de directie. Om goed te kunnen (be-) oordelen gaan de  nieuwe leden van de MR een gerichte cursus volgen.

 

Via de verkorte verslagen op www.bernewird-arlanta.nl informeert de MR de ouders, daarnaast wordt er jaarlijks verslag gedaan van de gedane activiteiten in het afgelopen schooljaar.

 

Voor vragen of opmerkingen kan direct contact op worden genomen met de MR-leden of per mail via het speciaal aangemaakte emailadres:

mr.bernewird@arlanta.nl

 

MR- leden:

Ina Post ( oudergeleding en voorzitter)

Mariska vd Veen (oudergeleding en uitgevaardigde GMR)

Wieke Hoekstra ( personeelslid en secretaresse)

Bianca Kingma ( personeelslid)

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.